Νομοθεσία


Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων

Σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης υποστηρικτικών - συμπληρωματικών κύκλων μαθημάτων, σε ώρες εκτός λειτουργίας του σχολείου, με φορείς υλοποίησης Συλλόγους διδασκόντων, Συλλόγους Εκπαιδευτικών ή φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συλλόγους γονέων με προσφορά εθελοντικού έργου από εκπαιδευτικούς του σχολείου ή εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης χωρίς αμοιβή, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του άρθ. 41 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
β) τις διατάξεις των άρθ. 94 και 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ) την υπ' αριθ. Δ4/804/16-12-1997 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. «Χρήση σχολικών χώρων» και
δ) την υπ' αριθ. Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. «Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων»

Είναι δυνατή η παραχώρηση σχολικών χώρων για τη διεξαγωγή Προγραμμάτων, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν μαθητές του σχολείου. Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα.
Η αίτηση του φορέα διοργάνωσης μαζί με το πρόγραμμα που προτίθενται να εφαρμόσουν (περιεχόμενο, διάρκεια, διδάσκοντες), υποβάλλονται στη Σχολική Επιτροπή, η οποία υποβάλλει το πρόγραμμα στο Σχολικό Σύμβουλο που έχει την Παιδαγωγική Ευθύνη, προκειμένου ο ίδιος να γνωμοδοτήσει εάν τα Προγράμματα προσιδιάζουν στο πνεύμα του σχολείου, εκτελούνται από ειδικούς με τα κατάλληλα προσόντα, προάγουν τους παιδαγωγικούς σκοπούς του σχολείου, εναρμονίζονται με τους βασικούς σκοπούς και αρχές του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Ο φάκελος της αίτησης του φορέα με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής και τη γνωμοδότησης του Σχολικού Συμβούλου από το Διευθυντή του Σχολείου υποβάλλονται στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου για σύμφωνη γνώμη και ταυτόχρονα κοινοποιείται και στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή εισηγείται θετικά ή αρνητικά και ο φάκελος με όλες τις εισηγήσεις υποβάλλονται στο Δήμαρχο για έκδοση της απόφαση σχετικά με την παραχώρηση του σχολικού χώρου.
 Παρουσία μελών Δ.Σ. του συλλόγου γονέων στο σχολείο

 Φ3/533/Γ1/561/16-06-1999

Εντός του διδακτηρίου κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να παραμείνει εντός του σχολικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι χώρος για τις συνεδριάσεις. Το σχολείο είναι μεν δημόσια υπηρεσία, αλλά λόγω της ιδιομορφίας του έργου δεν μπορούν να παρευρίσκονται στους χώρους του οποιαδήποτε ώρα γονείς ή ενδιαφερόμενοι πολίτες, αφού αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της άσκησης του εκπ/κού έργου.

Ένας άλλος λόγος που δεν επιτρέπει την ελεύθερη και χωρίς περιορισμό είσοδο και παραμονή γονέων και λοιπόν πολιτών στους σχολικούς χώρους, είναι η ασφάλεια των μαθητών, η οποία προϋποθέτει την ασφάλιση της εισόδου στο σχολείο.

Ύστερα από τα παραπάνω θα πρέπει να βρίσκεται τρόπος ώστε η λειτουργία του σχολείου να μη διαταράσσεται και οι γονείς αλλά και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να εξυπηρετούνται. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ανακοινώνεται από το δ/ντή του σχολείου στους ενδιαφερόμενους ο χρόνος των τακτικών και ο τρόπος των έκτακτων επισκέψεων στο σχολείο, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα σχέσεων και επικοινωνίας με τους γονείς και τους λοιπούς πολίτες.

Η οποιαδήποτε συνάντηση συνεργασίας και οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. των συλλόγων γονέων πραγματοποιούνται σε χρόνο μη λειτουργίας του σχολείου και αφού υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση του δ/ντή για τη χρήση του χώρου. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ο σύλλογος γονέων στηρίζει το έργο των εκπ/κών και συνεργάζεται μαζί τους, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν παρεμβαίνει σε θέματα διδακτικής πράξης, λειτουργίας της σχολικής μονάδας, αξιολόγησης και εποπτείας του εκπαιδευτικού έργου.
Είσοδος φωτογράφων στα σχολεία

Φ3/435/Γ1/468/08-05-1997, ΥΠΕΠΘ

Οι φωτογράφοι δεν θα γίνονται δεκτοί σε ώρες λειτουργίας του σχολείου για την άσκηση του επαγγέλματός τους.
Στις περιπτώσεις εκείνες που εκφράζεται κοινή επιθυμία των γονέων να έχουν αναμνηστικές φωτογραφίες των παιδιών τους από τη φοίτησή τους στο σχολείο, μπορούν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, με δική τους ευθύνη, να καλούν επαγγελματίες φωτογράφους, σε χρόνο εκτός διδακτικού ωραρίου και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι σχετικές οικονομικές διατάξεις (έκδοση αποδείξεων κ.τ.λ.).
Επισημαίνεται ότι οι Δ/ντές και το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων δεν έχουν καμιά ανάμειξη σ' αυτή τη διαδικασία.
Κυκλοφορία βιβλίων, περιοδικών και εντύπων στα σχολεία

Φ12/410/Γ1/1459/09-12-1993, ΥΠΕΠΘ

 Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση βοηθητικών βιβλίων, περιοδικών, εντύπων κτλ στο χώρο του σχολείου (κτίριο προαύλιο και είσοδοι). Απαγορεύεται η είσοδος ιδιωτών στους χώρους του σχολείου για τη σύσταση, πώληση, δωρεάν διανομή ή και για διαφήμιση κάθε είδους εντύπου.